GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ:  Thôn Tri Chỉ Nam - xã Thụy Trường - huyện Thái Thụy - tỉnh Thái Bình

Email:  thuytruong1@thaithuy.edu.vn

Điện thoại: 0976661652